BlueSoft sp. z o.o. realizuje projekt w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.
Numer projektu : POIR.02.03.05-16-0008/19
Tytuł projektu :  Dywersyfikacja działalności firmy BlueSoft Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego projektu wzorniczego w postaci elementów „Systemu Zarządzania Inteligentnego Budynku IoT”

BlueSoft Sp. z o.o. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2
77 441 81 00
77 445 95 74